Andris Riherts: "Spēles likteni izšķīra pieredze un koncentrēšanās."

Miks Vilkaplāters
Ievietots 20.09.18.

Pusfin?la sp?li Latvijas Kausa izc??? aizvad?jusi FK Metta/Latvijas Universit?te komanda.

Trešdien, 19.septembr?, savu pusfin?la sp?li Latvijas Kausa izc??as turn?r? aizvad?jusi FK Metta/Latvijas Universit?te komanda, Daugavas stadion? tiekoties ar Virsl?gas l?dervien?bu, citu R?gas komandu Riga FC.

Sp?les pirmais puslaiks aizrit?ja aizraujoš? c??? ar nelielu m?jinieku p?rsvaru bumbas kontrol?, tom?r puslaiks nosl?dz?s neizš?irti 1:1.

Tikm?r otr? puslaika s?kum? vad?b? izvirz?j?s viesi, un, neskatoties uz mettiešu centieniem, sp?le nosl?dz?s ar s?p?gu zaud?jumu 1:2, apst?joties kausa pusfin?l?.

P?c aizvad?t?s sp?les pied?v?jam FK Metta/Latvijas Universit?te galven? trenera Andra Riherta koment?ru.

Paldies visiem par atbalstu, labo atmosf?ru stadion? un v?l?šanos uzvar?t l?dz sp?les p?d?jai min?tei un iek??t kausa fin?l?, kas mums bija tik svar?gi, bet diemz?l šodien tas neizdev?s. Bij?m tuvu, p?c sp?les nekas neliecin?ja, ka k?dai komandai b?tu liels p?rsvars, bet beig?s tom?r laikam izš??ra pieredze un koncentr?šan?s. Abas komandas guva v?rtus p?c standartsitu?cij?m, ?paši daudz momentu sp?l? nebija, bet tas ir norm?li, ?emot v?r?, ka tas bija kausa pusfin?ls. Par 11 metru soda sitienu: tiesnesim, kuram ir FIFA noz?m?te, ir j?b?t drosm?g?kam. Par to ar? pieš?ir kategoriju - par drosmi l?mumu pie?emšan?. Šoreiz vi?š l?ma k?, ja sp?l?tu Barcelona pret mazu klubu par labu Barselonas klubam. Sp?les beig?s bija labs moments turpin?t sp?li, bet t?da bija apst?k?u sakrit?ba. Sp?l?t?js tr?p?ja v?rtos, bet v?rtsargs ie??ma labu poz?ciju. J?saka, ka sp?les likme šobr?d dažiem sp?l?t?jiem ne??va piln?b? atv?rties, k? to grib?tos. Bet kopum? paldies visiem par sp?li!Andris RihertsFK Metta/LU galvenais treneris