Andris Riherts: "Paldies visiem par atbalstu katrā spēlē!"

Miks Vilkaplāters
Ievietots 07.10.18.

K?rt?jo sp?li 2018.gada SynotTip Virsl?gas ?empion?ta sezon? aizvad?jusi FK Metta/Latvijas Universit?te komanda.

Riga FC
2 - 1
FK Metta/Latvijas Universitāte

K?rt?jo sp?li 2018.gada SynotTip Virsl?gas ?empion?ta sezon? aizvad?jusi FK Metta/Latvijas Universit?te komanda.

Sestdien, 6.oktobr?, savu 24.k?rtas sp?li Virsl?gas sezon? aizvad?jusi m?su Meistarkomanda, Skonto stadion? tiekoties ar citu R?gas komandu, turn?ra l?dervien?bu, Riga FC.

Pirmo puslaiku komandas aizvad?ja diezgan l?dz?g? c??? – ar bumbu kopum? vair?k bija m?jinieki, tom?r sekm?g?k uzbrukum? darboj?s mettieši, vair?k tr?pot v?rtu r?m? un galvenais – g?stot v?rtus (prec?zs bija Ivanovs).

Otr? puslaika pirmaj? pus? Riga FC sp?l?ja akt?vi, un guva divus v?rtus – pirmos p?c ?oti str?d?ga 11 metru soda sitiena. Za?i-baltie dev?s atsp?l?ties, tom?r tas neizdev?s. 1:2.

P?c aizvad?t?s sp?les pied?v?jam FK Metta/Latvijas Universit?te galven? trenera Andra Riherta koment?ru.

Paldies skat?t?jiem, paldies sp?l?t?jiem, paldies klubam par atbalstu, manupr?t, tas ir ?oti labi, ka katr? sp?l?, neskatoties uz to, k?ds ir rezult?ts vai k? sp?l?jam, ir tik liels un silts atbalsts ar da?u kritikas, kas piederas pie lietas, tas ir super un paldies par to! Par sp?li nav tur ?sti, ko st?st?t. Vai p?d?j? apl? esam k?uvuši b?stam?ki? Pirmaj?s div?s savstarp?j?s sp?l?s bija tikpat l?dz?gi - 0:1, 0:1. Pirmajos ap?os jaunajiem sp?l?t?jiem varb?t ir gr?ti tikt gal? ar spriedzi, bet sezonas beig?s esam labi tren?jušies, bijis nep?rtraukts treni?process, kas atspogu?ojas ar? sniegum? laukum?. Par tiesneša darb?b?m rodas jaut?jumi - karti?a 4.min?t? un divas kompens?cijas laik?. Par 11 metru soda sitienu visp?r nerun?sim! Paskatieties - ja tur bija pendele, tad varam uz kaut ko sader?t. Pret Riga FC mums ir trij?s sp?l?s 4 pendeles! Var run?t - kaut kas kaut kur, bet šeit bija viss zieds sav?cies! T? nevar b?t! Andris RihertsFK Metta/LU galvenais treneris