Andris Riherts: "Paldies spēlētājiem par svarīgo uzvaru!"

Miks Vilkaplāters
Ievietots 26.08.18.

Savu k?rt?jo sp?li Virsl?gas ?empion?t? aizvad?jusi FK Metta/Latvijas Universit?te komanda.

Sestdien, 25.august?, savu 19.k?rtas sp?li 2018.gada SynotTip Virsl?gas ?empion?ta sezon? aizvad?jusi FK Metta/Latvijas Universit?te komanda, Daugavas stadion? uz?emot Valmiera Glass ViA.

Momentiem bag?tais pirmais puslaiks nosl?dz?s ar neizš?irtu 1:1, viesiem pirmajiem izvirzoties vad?b?, bet puslaika izska?? Eduardam Emsim ar skaistu sitienu pan?kot izl?dzin?jumu.

Otr? puslaika s?kum? Vladislavs Fjodorovs ar teicamu t?lsitienu pan?ca 2:1 m?jinieku lab?, rezult?tam saglab?joties l?dz sp?les beig?m un FK Metta/LU komandai izc?not otro uzvaru p?c k?rtas.

P?c aizvad?t?s sp?les pied?v?jam FK Metta/Latvijas Universit?te galven? trenera Andra Riherta koment?ru.

Paldies visiem par kl?tesam?bu, paldies sp?l?t?jiem par svar?go uzvaru, bij?m iedzin?jos ar 0:1, lai gan pirmais puslaiks neliecin?ja, ka t?d? situ?cij? var?tu non?kt. Pats s?kums bija ?oti kvalitat?vs, ?trs un pat teiktu, ka pirmaj? savstarp?j? sp?l? m?s neizveidoj?m tik daudz momentu, kad nosp?l?j?m 2:2. Bet nu redzam, ja tukšos v?rtos nesitam iekš?, tad sitam v?rtus dev?tniek?. Bet t? princip? ir, ja c?n?s par kaut ko, tad neviens negrib atdot v?rtus. T? k? esmu pateic?gs sp?l?tajiem, mums ir v?lviena sp?le pirms pauzes, un ir ?oti svar?gi to kvalitat?vi un atbild?gi, ar lielu motiv?ciju aizvad?t, lai turpin?tu savu ce?u un pak?ptos augst?k tabul?.Andris RihertsFK Metta/LU galvenais treneris