Andris Riherts: "Nebūšu oriģināls - divi dažādi puslaiki."

Miks Vilkaplāters
Ievietots 29.09.18.

Otro sp?li SynotTip Virsl?gas ?empion?ta nosl?dzošaj? apl? aizvad?jusi FK Metta/Latvijas Universit?te komanda.

FK Metta/Latvijas Universitāte
0 - 3
Spartaks Jūrmala

Piektdien, 28.septembr?, savu k?rt?jo sp?li Virsl?gas sezon? aizvad?jusi m?su Meistarkomanda, Daugavas stadion? uz?emot divk?rt?jos Latvijas ?empionus Spartaks J?rmala.

Aizraujošais sp?les pirmais puslaiks aizrit?ja mettiešu z?m?, m?jiniekiem vair?k kontrol?jot bumbu un izveidojot vair?k momentu, tom?r puslaiks nosl?dz?s ar 0:0.

Otro puslaiku jau akt?v?k ies?ka viesi, ener?iski uzbr?kot, un lietainajos laika apst?k?os guva tr?s bezatbildes v?rtus, un FK Metta/LU komanda, neskatoties uz labiem momentiem izska??, piedz?voja zaud?jumu ar 0:3.

P?c aizvad?t?s sp?les pied?v?jam FK Metta/Latvijas Universit?te galven? trenera Andra Riherta koment?ru.

Paldies visiem, kas atn?ca šaj? ne ?sti viesm?l?gaj? laik?, laikapst?k?os uz sp?li, uz Virsl?gas futbolu un atbalst?ja savu komandu un klubu! Tas (atbalsts - aut.) motiv? str?d?t ar? p?c š?da sp?les rezult?ta. Neb?šu ori?in?ls - divi daž?di puslaiki. Ja pirmaj? mums bija p?rsvars, tad otro puslaiku lab?k ies?ka j?rmalnieki un visdr?z?k ar savu pieredzi izš??ra sp?les likteni. Skaidrs, ka 0:3 ir par daudz, ar? pret Spartaks J?rmala. Rezult?ts ir t?ds, k?ds tas ir - j?dz?vo t?l?k un j?gatavojas n?kamajai sp?lei. Andris RihertsFK Metta/LU galvenais treneris