Andris Riherts: "Liels prieks par jaunajiem spēlētājiem, kas progresējuši un debitējuši Virslīgā!"

Miks Vilkaplāters
Ievietots 17.11.18.

Otro p?rsp??u c??u par vietu Virsl?g? aizvad?jusi m?su Meistarkomanda.

Sestdien, 17.novembr?, otro sp?li par vietu 2019.gada SynotTip Virsl?gas ?empion?t? un p?d?jo šosezon aizvad?jusi FK Metta/Latvijas Universit?te komanda, viesos tiekoties ar SK Super Nova.

Sp?les pirmais puslaiks tika aizvad?ts aizraujoš? c???, un mettiešiem izdev?s g?t divus v?rtus un izvirz?ties vad?b? ar 2:0.

Daudz momentu komandu izpild?jum? bija ar? otraj? puslaik?, Kova?onoks pan?ca 3:0, uzst?dot sp?les gala rezult?tu.

P?c aizvad?t?s sp?les pied?v?jam FK Metta/Latvijas Universit?te galven? trenera Andra Riherta koment?ru.

Paldies visiem, kas ikdien? darbojas FS Metta, FK Metta un SS Metta un atbalsta galveno komandu! Liels prieks, ka komanda ir palikusi Virsl?g? un n?kamgad start?s sp?c?g?ko sabiedr?b?. Paldies sp?l?t?jiem, kas ?oti nopietni attiec?s pret gaid?maj?m sp?l?m! T?pat paldies pretiniekam, kas gatavoj?s un bija neatlaid?gi, katr? sp?l? grib?ja g?t v?rtus l?dz pat sp?les p?d?jai sekundei. Liels prieks par jaunajiem sp?l?t?jiem, kas sezonas laik? ir progres?juši un debit?juši Virsl?g?, tagad vi?iem ir liels izaicin?jums, lai izdotos savu meistar?bu pacelt un iet n?kamaj? l?men?. Laiks sevi pier?d?t vi?iem ir, un tas ir j?dara katru dienu! Paldies visiem!Andris RihertsFK Metta/LU galvenais treneris