Andris Riherts: "Izbaudīju kā spēlētāji ļoti kvalitatīvi, ar lielu pašatdevi un lielu sirdi spēlēja!"

Miks Vilkaplāters
Ievietots 02.09.18.

Savu k?rt?jo sp?li Virsl?gas ?empion?t? aizvad?jusi FK Metta/Latvijas Universit?te komanda.

Sestdien, 1.septembr?, savu 20.k?rtas sp?li 2018.gada SynotTip Virsl?gas ?empion?ta sezon? aizvad?jusi FK Metta/Latvijas Universit?te komanda, Daugavas stadion? uz?emot FK Jelgava.

Sp?les pirmais puslaiks kopum? raksturojams ar lielu c??u par katru laukuma centimetru, kur? vad?b? izvirz?j?s m?jinieki ar 1:0.

Otr? puslaika s?kum? Fjodorovs ar prec?zu soda sitienu p?rsvaru dubultoja, bet p?ris min?tes v?l?k Ivanovs uzst?d?ja sp?les gala rezult?tu 3:0.

P?c aizvad?t?s sp?les pied?v?jam FK Metta/Latvijas Universit?te galven? trenera Andra Riherta koment?ru.

Paldies visiem kl?tesošajiem par dal?bu sp?l?, atbalst?t?jiem par lielisko atbalstu! T?pat visiem priec?gu jauno m?c?bu gadu - 1.septembris, kur? gan v?l nav j?iet uz skolu, bet bija iesp?ja atn?kt uz futbolu Daugavas stadion? un citviet Latvij?, un es ceru, ka vi?i to izbaud?ja. Es, st?vot mal?, izbaud?ju k? FK Metta/LU sp?l?t?ji ?oti kvalitat?vi, ar lielu pašatdevi un lielu sirdi sp?l?ja laukum?. Man t? liekas peln?ta uzvara ar rezult?tu 3:0. Rezult?ts var?ja b?t daž?ds, bet viss, kas notika, un tas, k? sp?le beidz?s, manupr?t, bija peln?ti.Andris RihertsFK Metta/LU galvenais treneris

Foto: Sanita Ieva Spar?ne