Andris Riherts: "Divas neveiksmīgas epizodes, kurās nenostrādājām līdz galam."

Miks Vilkaplāters
Ievietots 23.07.18.

Piecpadsmito sp?li jaunaj? SynotTip Virsl?gas ?empion?ta sezon? aizvad?jusi FK Metta/Latvijas Universit?te komanda.

Piecpadsmito sp?li jaunaj? SynotTip Virsl?gas ?empion?ta sezon? aizvad?jusi FK Metta/Latvijas Universit?te komanda.

Sv?tdien, 22.j?lij?, savu k?rt?jo sp?li 2018.gada sezon? aizvad?jusi FK Metta/Latvijas Universit?te komanda, Daugavas stadion? uz?emot FK RFS.

Pirmo puslaiku komandas aizvad?ja aizraujoš? c???, ab?m komand?m ar? nor?binot pretinieku v?rtu konstrukciju, tom?r puslaiks nosl?dz?s ar mierizl?gumu – 0:0.

Otr? puslaika s?kum? viesi gan izr?d?j?s veiksm?g?ki, g?stot ?trus v?rtus, un mettieši akt?vi jau dev?s uz priekšu. Tom?r tieši otr?di – FK RFS guva otros v?rtus, un sp?le t? ar? nosl?dz?s ar 0:2.

P?c aizvad?t?s sp?les pied?v?jam FK Metta/Latvijas Universit?te galven? trenera Andra Riherta koment?ru.

Gribu pateikties visiem par kl?tesam?bu šaj? sp?l?, manupr?t, sp?les kvalit?te uz laukuma vismaz Latvijas ?empion?ta l?menim bija diezgan laba, esmu ar? apmierin?ts ar savu sp?l?t?ju individu?lo un ar? komandas sniegumu. Skaidrs, ka rezult?ts ir 0:2, k? vienm?r iesist nevaram, šoreiz vismaz no standartsitu?cijas neielaid?m - lai ar? pretiniekiem ?sti t?du nemaz daudz nebija. Teiksim t?, divas neveiksm?gas epizodes, kur?s m?s nenostr?d?j?m l?dz galam, lai gan 1.puslaik? bija l?dz?gi, bet tur Em?ls (aut. Birka) ar sav?m vai Dieva k?j?m izvilka bumbu ?r? no v?rtiem. Skaidrs, ka m?s varam visu laiku teikt ban?li, ka jaunajiem sp?l?t?jiem t? ir laba pieredze, bet dr?z vairs tas neies cauri - vi?i neb?s vairs tik jauni.Andris RihertsFK Metta/LU galvenais treneris