Andris Riherts: "0 pret 3 noteikti nav tas rezultāts, ko mēs visi gribējām šajā spēlē."

Miks Vilkaplāters
Ievietots 24.09.18.

Pirmo sp?li SynotTip Virsl?gas ?empion?ta nosl?dzošaj? apl? aizvad?jusi FK Metta/Latvijas Universit?te komanda.

Pirmdien, 25.septembr?, savu k?rt?jo sp?li Virsl?gas sezon? aizvad?jusi m?su Meistarkomanda, Ark?dijas stadion? tiekoties ar citu R?gas vien?bu FK RFS.

Aizraujošais sp?les pirmais puslaiks aizrit?ja atkl?ta futbola manier?, iesp?jas izveidojot ab?m komand?m, tom?r veiksm?g?ki izr?d?j?s tieši m?jinieki, divas reizes prec?zi sitot no v?rtu priekšas – 0:2.

Otro puslaiku mettieši ies?ka akt?vi, tom?r g?t v?rtus neizdev?s. Tieši otr?di, pretuzbrukum? no v?rtu priekšas FK RFS pan?ca sp?les gala rezult?tu 0:3. Iesp?jas g?t vismaz vienus v?rtus bija, bet palika neizmantotas.

P?c aizvad?t?s sp?les pied?v?jam FK Metta/Latvijas Universit?te galven? trenera Andra Riherta koment?ru.

Paldies visiem, kas m?s atbalsta un atbalst?ja ar? šaj? sp?l?! 0:3 noteikti nav tas rezult?ts, ko m?s visi grib?j?m. Sp?les izv?rt?s diezgan atkl?ta un var?ja beigties vis?di. Ja skat?mies no paša s?kuma - tad uzs?k?m diezgan labi, bet viens no iemesliem, k?p?c pretinieks m?s p?c tam piespieda pie v?rtiem, bija m?su neizl?m?ba uzbrukum? - viens nesit, otrs nesit, beig?s san?k, ka pretinieks iet pretuzbrukumos. Pirmie v?rti san?ca p?c pozicion?la uzbrukuma, kur nenostr?d?j?m l?dz galam, otrie v?rti pretuzbrukums caur malu, kas nebija diezgan lo?iski, k? ar? trešais v?rtu guvums ar? uzbrukums no flanga. Zin?j?m, ka pretinieks var ?tri aizskriet, sp?l?jot ar diviem uzbruc?jiem, kad daudz sp?l?t?ju soda laukum?, l?dz ar ko gr?ti sp?l?t aizsardz?b?, ja bumba non?k soda laukum?. J?saka gan, ka daudz bumbas ar? noblo??j?m. Ja run?jam par uzbrukumu, tad pirmaj? puslaik? l?dz re?lam sitienam nenon?c?m, bet otraj? vismaz 2-3 momenti bija, kaut vai p?d?jais uzbrukums, kur Kristapam Liepam vienk?rši bija j?g?st v?rti. Liel?kais sar?gtin?jums, ka p?d?j?s min?t?s neguv?m v?rtus. Apsveicu pretiniekus ar uzvaru, vi?i noteikti bija p?c t?s noilgojušies.Andris RihertsFK Metta/LU galvenais treneris