Uzsākta pieteikšanās "Milan Junior Camp 2018" nometnei!

Miks Vilkaplāters
Ievietots 11.09.18.

Uzs?kta pieteikšan?s desmitajam  “Milan Junior Camp”, kas oktobra izska?? norisin?sies R?g?, Elektrum Olimpiskaj? centr?.

Laika posm? no 22. l?dz 26.oktobrim Elektrum Olimpiskaj? centr? jau desmito gadu p?c k?rtas R?g? tiks r?kota le?end?r? It?lijas augst?k?s l?gas kluba “AC Milan” futbola nometne “Milan Junior Camp“, kas tiek organiz?ta sadarb?b? ar Futbola skolu “Metta”.

L?dz oktobra vidum notiks “Milan Junior Camp 2018” dal?bnieku re?istr?šan?s – atg?din?m, vietu skaits ir ierobežots (70 dal?bnieki) un ir atlikušas tikai 15 vietas. Nometne ir atv?rta visiem sp?l?t?jiem un  var pieteikties sp?l?t?ji no visiem Latvijas klubiem.

Dal?bnieku vecums:

2007. l?dz 2012. gad? dzimušie z?ni (tikai ar iepriekš?j?m futbola iema??m).

Dal?bas maksa:

260 eiro (ietilpst ofici?lais MJC ekip?jums un pusdienas)

Pieteikšan?s un papildus inform?cija:

  • Pieteikties var zvanot pa t?lruni: +371 26 430 033
  • S?tot e-pastu uz maira.mihelsone@fsmetta.lv (l?dz 13. oktobrim)

Piesakoties nor?d?t:

  • b?rna v?rdu, uzv?rdu;
  • dzimšanas datus;
  • klubu, kur tren?jas un cik gadu pieredze, treneri;
  • pieteic?ja kontaktinform?ciju (v?rds, uzv?rds, kontaktt?lrunis).

P?c pieteikuma tiks e-past? pazi?ots, ka tas ir sa?emts, ta?u p?c tam b?s j?gaida gal?j? atbilde, vai dal?ba tiks apstiprin?ta. Pirms dal?bas apstiprin?šanas tiek izv?rt?ts prasmju l?menis (treneru rekomend?cijas) starp attiec?gaj? vecum? pieteiktajiem dal?bniekiem. Bez ofici?l? ekip?juma dal?ba nav iesp?jama!

Šogad uz “Milan Junior Camp” ierad?sies slaven?s AC Milan tehniskie direktori Fabio Vicardi un Emanuele Pischetola. Fabio ir kvalific?ts speci?lists ar B-UEFA un Sporta skolas treneru licenc?m, augst?ko izgl?t?bu sporta zin?tn?, k? ar? futbola anal?ti?a sertifik?ciju, trenera amat? esot no 1999.gada.

Tikm?r Emanuele jau kopš 1991.gada ir treneris AC Milan sist?m?, un, pateicoties zin?šanai un pieredzei, tiek aicin?ts vad?t semin?rus vis? Centr?leirop?.

Ar? Latvijas trenerus aicin?m g?t pieredzi, darbojoties nometnes ietvaros k? treneru asistentiem. Lai g?tu papildus inform?cija par pieredzi treneriem, l?dzam kontakt?ties zvanot uz t?lruni – +371-29 502 211 (?irts Mihelsons).

“Milan Junior Camp” nometni atbalsta: Elektrum Oimpiskais centrs, Tallink Hotel, Rosso Pizza, Cappy un Romerquelle.

Fabio Vicardi un Emanuele Pishetola

Dal?bnieku skaits ierobežots! Veiciet pieteikšanos ?oti savlaic?gi!

Foto atskats uz Milan Junior Camp 2017 – ŠEIT