Uzsākta pieteikšanās "Milan Junior Camp 2017" nometnei!

Miks Vilkaplāters
Ievietots 18.09.17.

Uzs?kta pieteikšan?s “Milan Junior Camp”, kas oktobra izska?? norisin?sies R?g?, Elektrum Olimpiskaj? centr?.

Jau dev?to gadu p?c k?rtas sadarb?b? ar Futbola skolu “Metta” R?g? no 23. l?dz 27. oktobrim tiks r?kota le?end?r? It?lijas augst?k?s l?gas kluba “AC Milan” futbola nometne “Milan Junior Camp“, k? jau allaž norisinoties Elektrum Olimpisk? centr? uz atjaunot? futbola seguma.

L?dz oktobra vidum notiks “Milan Junior Camp 2017” dal?bnieku re?istr?šana, ta?u j?piebilst, ka vietu skaits ir ierobežots (70 dal?bnieki). Uz nometni no It?lijas ierad?sies augst?k? l?me?a speci?listi no AC Milan, kuri ir specializ?jušies tieši jauno sp?l?t?ju futbola prasmju att?st?b?, k? ar? ir guvuši plašu pieredzi vis? pasaul?.

Ar? Latvijas trenerus aicin?m g?t pieredzi, darbojoties nometnes ietvaros k? treneru asistentiem. Lai g?tu papildus inform?cija par pieredzi treneriem, l?dzam kontakt?ties zvanot uz šo numuru – +371-26544377 (?irts Mihelsons).

“Milan Junior Camp” nometni atbalsta: Elektrum Oimpiskais centrs, Tallink Hotel, Rosso Pizza, Cappy un Romerquelle.

Dal?bnieku vecums:

2006. l?dz 2011. gad? dzimušie z?ni (tikai ar iepriekš?j?m futbola iema??m)

Dal?bas maksa:

250 eiro (ietilpst ofici?lais MJC ekip?jums un pusdienas)

210 eiro (tiem, kuriem ir iepriekš?j? gada forma un pusdienas)

Pieteikšan?s un papildus inform?cija:

Pieteikties var zvanot pa t?lruni: +371 26 430 033, vai s?tot e-pastu uz maira.mihelsone@fsmetta.lv (l?dz 14. oktobrim)

Piesakoties l?gums nor?d?t b?rna v?rdu, uzv?rdu, dzimšanas datus, klubu, kur tren?jas un cik gadu pieredze, treneri un pieteic?ja kontaktinform?ciju (v?rds, uzv?rds, kontaktt?lrunis).

P?c pieteikuma tiks e-past? pazi?ots, ka tas ir sa?emts, ta?u p?c tam b?s j?gaida gal?j? atbilde, vai dal?ba tiks apstiprin?ta. Pirms dal?bas apstiprin?šanas tiek izv?rt?ts prasmju l?menis (treneru rekomend?cijas) starp attiec?gaj? vecum? pieteiktajiem dal?bniekiem.

Dal?bnieku skaits ierobežots! Veiciet pieteikšanos ?oti savlaic?gi!

Foto atskats uz Milan Junior Camp 2016 – ŠEIT

Video atskats uz MJC 2016ŠEIT