Telpu futbola sezonu uzsākušas FS Metta meiteņu komandas

Miks Vilkaplāters
Ievietots 14.01.19.

Pirmo sabraukumu meite?u telpu futbola ?empion?t? aizvad?jušas FS Metta meite?u komandas.

Pirm?s telpu futbola sezonu ies?ka FS Metta U-14 komandas futbolistes, pirmaj? sabraukum? pirmaj? janv?ra ned??as nogal? ar 0:4 un 0:6 atz?stot R?gas FS un SK Bab?te p?r?kumu. U-14 vecuma meitenes c?n?s Elites grup?.

Ned??u v?l?k, 12.janv?r?, SS Metta komanda start?ja Meite?u telpu futbola 2.div?zijas turn?r?, kur? tika piedz?voti divi zaud?jumi – minim?lais 0:1 pret R?gas FS-1, k? ar? 0:8 pret SK Imanta.

Nov?lam veiksmi meiten?m turpm?kajos sp??u sabraukumos!