Pirmo reizi aizvadīta FS Metta/OSC meiteņu komandas vairāku dienu nometne Valmierā

Miks Vilkaplāters
Ievietots 05.07.17.

Tieši p?c J??iem pirmo reizi uz nakts nometni Valmier? dev?s FS Metta/OSC meite?u komandas futbolistes. J. Dali?a stadion? mettietes kop? ar 2006. gad? dzimušo FS Metta z?nu komandu piedal?j?s nometn? no 26. j?nija l?dz 2. j?lijam.

18 futbolistes uz dab?g? z?l?ja seguma tren?j?s 2x dien?, veica futbolam specifiskus testus, nosp?l?ja p?rbaudes sp?li ar FS Metta z?nu komandu, k? ar? nometnes nosl?guma dien? sp?l?ja “??des kaus?”.

Starp treni?iem un p?c tiem tika organiz?tas daž?das komandu aktivit?tes, tai skait? komandu prezent?cijas, dzied?šanas šovs, futbolistu erud?cijas p?rbaudes un mini sacens?bas, k?, piem?ram, basketbola soda metienu konkurss.

Futbolistes lab?k iepazina ne tikai viena otru, bet ar? Valmieru, izbraucot ar Gaujas tramvaju, izstaig?jot “Saj?tu taku” un apmekl?jot m?kslas galeriju “Laipa”, kur tika organiz?ta ar? komandu orient?šan?s.

Vakaros par treni?iem un sadz?vi tika apbalvotas 3 futbolistes, sa?emot “Dienas zvaigznes” balvi?u. V?l pirms nakts miega tika v?roti Konfeder?ciju kausa pusfin?li un pašm?ju režisora Roberta V?ksnes filma “Futbol? s?kumu nav”.

Nometnes nosl?gum? notikušaj? “??des kaus?” (taj? 3 pret 3 sp?l?ja jaukt?s meite?u un puišu komandas) uzvar?ja Francijas valsti p?rst?voš? komanda, kuras sast?v? bija Aleksandra Suleimanova, Agate Paura, Ralfs Pakulis un Rodrigo Kalni?š. Nomin?ciju “Paraugs futbol?” ieguva Katr?na Da?ilova, savuk?rt par “Nometnes paraugu” tika atz?ta komandas kapteine Nelle Treimane. Izcelšanas v?rtas vis? nometn? bija ar? Katr?na August?ne, Patr?cija Enia Sidere un T?na Zankovska.

FS Metta/OSC komandai š? bija pirm? nometne, un t? viennoz?m?gi paliks atmi?? k? ?oti pozit?va pieredze. Augst? l?men? tika aizvad?ts treni?process un ar? ?rpus treni?u aktivit?tes bija p?rdom?tas un interesantas ne vien futbolist?m, bet, atz?šos, ar? trener?m. Priec? ar? tas, ka z?nu komandas sp?l?t?ji un meitenes ?tri vien sadraudz?j?s un visu nometnes laiku sadz?voja ?oti labi! Saku lielu paldies gan vis?m futbolist?m, gan vi?u vec?kiem, gan ar? treneriem un Mairai par lieliski aizvad?tu ned??u Valmier?! Laima KirtovskaFS Metta/OSC komandu trenere

“Nometnes paraugs” un “Paraugs futbol?” laure?tes Nelle Treimane un Katr?na Da?ilova.