Latvijas Jaunatnes čempionāta nedēļas apskats

Miks Vilkaplāters
Ievietots 09.10.18.

Pied?v?jam aizvad?t?s ned??as Latvijas Jaunatnes ?empion?ta apskatu ar FS Metta komandu dal?bu daž?d?s vecuma grup?s.

Pied?v?jam aizvad?t?s ned??as Latvijas Jaunatnes ?empion?ta apskatu ar FS Metta komandu dal?bu daž?d?s vecuma grup?s.

Iepaz?stin?sim ar FS Metta futbolistu sekm?m Latvijas Jaunatnes ?empion?t? aizvad?taj? ned???.

Meistar?bas grupa:

U-18:

Meistar?bas grup? trešdien, 3.oktobr?, savu pirmsp?d?jo sp?li šosezon aizvad?jusi SS Metta U-18 komanda, ?ekav? tiekoties ar RFK/FK Auda. Šaj? sp?l? mettieši izc?n?ja uzvaru ar 3:1! Divus v?rtus guva Gusts Miezis, bet vienus Kristofers Treimanis.

SS Metta komanda šobr?d ierinodojas 5.viet? vienu sp?li pirms ?empion?ta beig?m.


Elites grupa:

Elites grup? aizvad?taj? ned??? mettiešus p?rst?v?ja FS Metta U-13, U-14 un U-16 vecuma grupas futbolisti.

U-13:

Savu k?rt?jo sp?li U-13 vecuma grupas otraj? posm? (par 13.-19.vietu) aizvad?jusi FS Metta 2005 komanda, ar 2:1 m?j?s p?rsp?jot FC Real Pro vienaudžus. Ar vieniem v?rtiem atz?m?j?s Viestards Gustavs Hibšmanis un Markuss Ardons.

FS Metta 2005 komanda šobr?d aizvad?jusi par div?m un trim sp?l?m maz?k k? konkurenti un pagaid?m ie?em 17.vietu, par 5 punktiem atpaliekot no 13.vietas

Otr? posma sp?li c??? par 1.-6.vietu aizvad?jusi ar? FS Metta komanda, ar 2:8 viesos atz?stot SK Bab?te p?r?kumu. V?rti šaj? sp?l? Kristoferam Jamontam un Linardam Liepi?am.

FS Metta komanda šobr?d ie?em 4.vietu par 3 punktiem atpaliekot no SK Bab?te.

U-14:

Savu ceturto sp?li U-14 vecuma grupas otraj? posm? (par 1.-4.vietu) aizvad?jusi FS Metta komanda, Elites ?empion?ta B apakšgrup? ar 1:5 Hanzas vidusskolas laukum? piek?pjotes JFC Skonto. Vien?gie v?rti Bruno Melnim.

FS Metta U-14 komandas futbolisti šobr?d ierindojas 4.viet?, par punktu atpaliekot no FK Liep?ja/LFS.

U-16:

Tikm?r FS Metta U-16 komanda aizvad?taj? ned??? c?n?j?s neizš?irti 1:1 ar turn?ra l?dervien?bu Riga FC. J?atz?m?, ka U-16 grup? mettiešus liel?koties p?rst?v U-15 vecuma komanda. Vien?gos v?rtus guva Artjoms Puzirevskis.

FS Metta U-15 futbolisti ierindojas 4.viet? ar izc?n?tajiem 28 punktiem vienu k?rtu pirms turn?ra beig?m.