Latvijas Jaunatnes čempionāta nedēļas apskats

Miks Vilkaplāters
Ievietots 20.08.18.

Pied?v?jam aizvad?t?s ned??as Latvijas Jaunatnes ?empion?ta apskatu ar FS Metta komandu dal?bu daž?d?s vecuma grup?s.

Pied?v?jam aizvad?t?s ned??as Latvijas Jaunatnes ?empion?ta apskatu ar FS Metta komandu dal?bu daž?d?s vecuma grup?s.

Iepaz?stin?sim ar FS Metta futbolistu sekm?m Latvijas Jaunatnes ?empion?t? aizvad?taj? ned???.

Att?st?bas un Meistar?bas grupa:

U-13:

Att?st?bas grup? savu sp?li aizvad?juši SS Metta U-13 futbolisti, ceturtdien viesos ar 1:3 piek?pjoties FK Dinamo R?ga-2. Vien?gie v?rti Toma Indri?a G?gas kont?.

U-18:

Tikm?r Meistar?bas grup? sv?tdien savu k?rt?jo sp?li aizvad?jusi SS Metta U-18 komanda, Hanzas vidusskolas laukum? uz?emot l?dervien?bu FK Dinamo/SK Bab?te. Šaj? sp?l? mettieši izsp?l?ja bezv?rtu neizš?irtu 0:0.

SS Metta U-13 komanda turn?ra tabul? ie?em 4.vietu, bet SS Metta U-18 komanda ierindojas dal?t? 6.viet?.


Elites grupa:

Elites grup? aizvad?taj? ned??? mettiešus p?rst?v?ja FS Metta U-13, U-14 un U-15 vecuma grupas futbolisti.

U-13:

Pa sp?lei U-13 vecuma grup? aizvad?jušas abas za?i-balto komandas: Elites A apakšgrup? FS Metta-2005 viesos ar 0:3 atzina FK Tukums 2000/TSS futbolistu p?r?kumu, bet FS Metta komanda B apakšgrup? aizvad?ja divas sp?les: ar 5:1 m?j?s p?rsp?ts R?zeknes FA/BJSS, k? ar? ar 1:0 viesos izc?n?ta uzvara pret FC Real Pro. Divi v?rti šaj?s sp?l?s Kristoferam Jamontam, bet pa vieniem Linardam Liepi?am, Kirilam Zaharovam, Ralfam Velmeram un Vadimam Cvetkovam.

U-14:

FS Metta U-14 komanda pag?jušaj? ned??? aizvad?ja divas sp?les Latvijas Jaunatnes ?empion?t?, Hanzas viduskolas laukum? ar 6:0 p?rsp?jot SK Super Nova, bet izbraukum? ar 1:2 atz?stot JFC Skonto p?r?kumu. Šaj?s sp?l?s tr?s v?rti Bruno Melnim, divi Dario Šitam, bet pa vieniem Edgaram Mi?ulim un ?ikitam Paš?evam.

U-15:

Tikm?r FS Metta U-15 komanda aizvad?taj? ned??? izc?n?jusi divas uzvaras – pateicoties Artjoma Puzirevska v?rtu guvumam ar 1:0 tika p?rsp?ta R?gas FS, bet ar 6:2 sakauts FK Tukums 2000/TSS. Šaj? sp?l? tr?s v?rtu guvumi Jegoram Novikovam, bet pa vieniem Artjomam Pavlovskim, Artjomam Puzirevskim un K?rlim Vilnim.

FS Metta 2005 futbolisti ierindojas 9.viet? sav? apakšgrup?, kam?r FS Metta futbolisti zaud?juma garšu nav piedz?vojusi, un p?c 16 uzvar?m ierindojas p?rliecinoš? 1.viet?! FS Metta U-14 futbolisti tikm?r ie?em 3.vietu, bet FS Metta U-15 – 2.vietu turn?ra tabul?.