Kāpēc izvēlēties futbolu?

Raivis Andžāns
Ievietots 30.08.17.

K?p?c b?rnam izv?l?ties futbolu un ko tas iem?ca b?rnam?

Futbols ir sporta karalis. Tas ir popul?r?kais un skat?t?kais sporta veids pasaul?. Ta?u pats svar?g?kais, futbols mums sniedz prieku un br?v?bu. T?pat k? elektr?ba uzl?d? telefona bateriju, t?pat futbols uzl?d? sp?l?t?jus ar pozit?v?m emocij?m. Pozit?vs cilv?ks rada prieku un ir ener?ijas pilns turpin?t att?st?ties.

Sp?l?t futbolu un darboties ar bumbu, noz?m? kust?ties un b?t fiziski akt?vam. Tam ir pozit?va ietekme uz cilv?ka vesel?bu un funkcionalit?ti. Futbolistam j?b?t daudzpus?gam, jo sp?le ir dinamiska, un taj? j?par?da savas lab?k?s ?paš?bas – ?trums, sp?ks, dom?šana un veikl?ba. Caur futbolu sp?l?t?ji apg?st jaunas prasmes, pilnveido sevi, un iem?c?s b?t droš?ki gan uz laukuma, gan ikdien?.

Futbola treni?u laik? sp?l?t?ji darbojas individu?li, p?ros un grup?s. Tas veicina savstarp?jo komunik?ciju, sadarb?bu un sp?ju koncentr?ties, lietas, kas nepieciešamas ar? ikdienas dz?v?. Sp?l?t?ji pilnveido savas prasmes, pal?dz att?st?ties komandas biedriem, t?d?j?di kop?gi veido un uzlabo sp?les kvalit?ti. Futbols ir komandas darbs, t?p?c ikviens sp?l?t?js ir vit?li svar?gs, dodot savu ieguld?jumu kop?j? sniegum?.

Protams, sports un futbols nav iedom?jams bez sacens?b?m un konkurences. Sp?l?t?ji te iem?c?s svin?t uzvaras un nov?rt?t t?s, k? ar? p?rvar?t zaud?jumus un m?c?ties no tiem. Neatkar?gi no rezult?ta futbola sp?le iem?ca cie?u pret sevi, pretinieku un darbu ko dari. Tas prasa sp?c?gu psiholo?isko notur?bu – p?rvar?t pašam sevi, analiz?t savas k??das un saglab?t maksim?lu koncentr?šanos. Futbolisti ir ment?li sp?c?gas person?bas, kas sp?j saglab?t nosv?rt?bu jebkur? dz?ves situ?cij?, k? ar? ir disciplin?ti un ar pareizu attieksmi, un darba ?tiku. Viena no ?paš?b?m, kas veicina sekm?ga cilv?ka att?st?bu, ir pašdisciplina un organiz?t?ba. Futbola skol? METTA  b?rni un jaunieši š?s ?paš?bas ne vien iem?c?s, bet prot t?s lietot patst?v?gi gan uz futbola laukuma, gan ?rpus t?.

Cieš? draudz?ba ar FS Metta k? futbola klubu atst?j lielu ietekmi uz katru iesaist?to audz?kni un mums j?b?t drošiem par to, ka šeit ieg?t?s zin?šanas kalpos par labv?l?gu pamatu turpm?kajai izaugsmei visas dz?ves garum?. FS Metta galvenais uzdevums ir futbola apm?c?ba, audz?k?u person?bas izaugsme un profesion?lu futbolistu sagatavošana.

Katrs kluba dal?bnieks ir cilv?ks, kurš aug un pilnveidojas, bet m?s esam viens otram blakus, lai atg?din?tu, ka labs futbolists vispirms ir labs cilv?ks. Savstarp?ja cie?a komandas biedru, treneru, skolot?ju un ?imenes locek?u starp?, pazem?ba attiec?b? uz pan?kumiem un futbola m?c?b?m, pateic?ba par m?su talantiem, sniegto uztic?bu no l?dzcilv?kiem  caurvij m?su ikdienu.

Septembris ir akt?v?kais aicin?šanas laiks treni?iem Futbola skol? Metta. Pieteikties nodarb?b?m iesp?jams zvanot uz t?lru?iem
+371 26 430 033 vai +371 26 544 377, k? ar? s?tot pieteikumu uz info@fsmetta.lv vai m?su m?jaslap? ŠEIT, lapas apakš? spiežot PIETEIKTIES ELEKTRONISKI. J?atz?m?, ka pirmie tr?s treni?i ir bezmaksas iepaz?šan?s treni?i, kuru laik? censonis un vi?a vec?ki var iepaz?ties ar vidi, pras?b?m un pie?emt l?mumu par pievienošanos skolai.