Gatavošanos debijai 1.līgas čempionātā uzsākusi arī FS Metta sieviešu Meistarkomanda

Miks Vilkaplāters
Ievietots 11.01.18.

Gatavošanos jaunajai sezonai uzs?kusi FS Metta sieviešu komanda.

FS Metta sieviešu Meistarkomanda uzs?kusi sagatavošan?s posmu 2018.gada sezonai, šoned?? s?kot treni?procesu Elektrum Olimpiskaj? centr?.

Jau iepriekš zi?oj?m, ka 2018.gada futbola sezon? Futbola skola Metta sper soli uz priekšu sieviešu futbol?, un tiek veidota komanda, kura start?s Latvijas sieviešu futbola 1.l?gas ?empion?t?.

Meistarkomandas sast?va kodolu veidos gan FS Metta jaun?s futbolistes, kuras p?rst?v ar? Latvijas jaunatnes meite?u izlases, k? ar? vair?kas sp?l?t?jas, kur?m jau ir pieaugušo futbola pieredze. Komandas treni?us vada Liene V?ciete un Rom?ns Kva?ovs.

Par sieviešu komandas gaid?maj?m p?rbaudes sp?l?m un turpm?kaj?m aktualit?t?m zi?osim v?l?k.

Komandas kodols ir t?s jaun?s meitenes, kuras šobr?d p?riet uz sieviešu futbolu, k? ar? komandai ir pievienojuš?s p?ris pieredz?juš?kas meitenes ar pieredzi lielaj? futbol?, kas kopum? rada labu mijiedarb?bu. Protams, ir bijuši tikai p?ris treni?i, un viss v?l ir priekš?, bet pamaz?m, soli pa solim iesim uz priekšu un viss izdosies!Liene V?cieteFS Metta sieviešu komandas trenere