FS Metta U-15 meitenes no Igaunijas pārved bronzas medaļas

Laura Melne
Ievietots 16.01.18.

Sestdien, 13. janv?r?, Igaunijas pils?t? Tartu norisin?j?s SK 10 Premium Cup meite?u futbola turn?rs U-16 vecuma grup?, kur? piedal?j?s ar? Futbola skolas Metta U-15 komanda.

FS Metta meitenes lieliski ies?ka turn?ru, izc?not tr?s uzvaras. Vispirms ar 2:1 tika p?rsp?ta Tabasalu JK 2. komanda, tam sekoja p?rliecinošs pan?kums (5:1) pret JK Tammeka 2. komandu, savuk?rt p?d?j? apakšgrupas sp?l? uzvara ar? p?r turn?ra saimniec?m SK 10 Premium (2:1).

Pusfin?l? mettiet?m pret? st?j?s Tabasalu JK 1. komanda. L?dzv?rt?g? c??? aizvad?t?s sp?les pamatlaiks nosl?dz?s ar neizš?irtu – 1:1, savuk?rt p?csp?les sitienos diemž?l n?c?s piek?pties pretiniec?m ar 1:2. Tas lika m?su meiten?m par turn?ra 3. vietu atkal m?roties sp?kiem ar reiz jau pieveikto Tabasalu JK 2. komandu, kas šoreiz tika p?rsp?ta ar 2:0, izc?not bronzas meda?as.

Par lab?ko sp?l?t?ju FS Metta komand? tika atz?ta Nelle Treimane.

Premium Cup turn?rs Igaunij? bija 2002. gad? dzimušaj?m meiten?m un jaun?k?m, k? ar? katra komanda var?ja pieteikt divas 2001. gad? dzimušas meitenes. Mums pieteikum? bija divas 2002. gada meitenes un p?rej?s jaun?kas. T?tad princip? atkal aizvad?j?m turn?ru pie gadu vec?k?m meiten?m. 3. vieta piln?gi noteikti ir pozit?vs rezult?ts, lai gan nenoliegsim, ka ir palicis neliels r?gtums piek?pjoties pusfin?l? tikai p?csp?les sitienos. Treni?os pavisam noteikti b?s j?piev?ršas ar? šim aspektam. Neskatoties uz rezult?tiem, droši varu teikt, ka ar katru turn?ru un sp?li m?s liekam soli uz priekšu un sp?l?jam arvien satur?g?ku futbolu. Šis bija v?rt?gs sagatavošan?s turn?rs meite?u telpu futbola ?empion?ta gaid?majiem posmiem.Liene V?cieteFS Metta trenere