FS Metta U-11 komanda gūst vērtīgu pieredzi starptautiskā turnīrā Somijā

Miks Vilkaplāters
Ievietots 09.09.18.

Septembra s?kum? Somij? starptautisk? turn?r? dal?bu ??muši FS Metta U-11 grupas futbolisti.

Laika posm? no 7. l?dz 9. septembrim Somijas galvaspils?t? Helsinkos norisin?j?s starptautiskais Elites turn?rs “HJK Cup“.

Turn?ra dal?bnieku skait? bija vair?kas Somijas un Igaunijas vadoš?s futbola akad?mijas, k? ar? FS Metta U-11 futbolisti.

Grupu turn?r? mettieši aizvad?ja tr?s sp?les, visas pret Somijas klubiem – pirmaj? sp?l? izsp?l?ts bezv?rtu neizš?irts 0:0 pret VJS, turpin?jum? minim?ls zaud?jums 0:1 pret KuPS un 1:3 pret FC Honka.

Tas turpin?jum? noz?m?ja c??u par 13.-16.vietu, kas tika ies?kta ar p?rliecinošu 3:0 uzvaru pret igau?u JK Tallinn Kalev, kam sekoja zaud?jums pret 0:1 HJK Arabia un bezv?rtu neizš?irts 0:0 pret citu igau?u klubu FC Flora. V?rt?ga starptautisko sp??u pieredze Elites turn?r?!

Nov?lam turpm?ku sekm?gu izaugsmi un att?st?bu jaunajiem futbolistiem!