FS Metta U-10 vecuma komanda noslēgusi dalību "Ateitis Cup"

Miks Vilkaplāters
Ievietots 26.11.18.

FS Metta U-10 komanda aizvad?jusi “Ateitis Cup” turn?ru Lietuv?.

FS Metta komandas ruden? tradicion?li dodas uz Lietuvu, lai piedal?tos “Ateitis Cup” turn?r?, un jau vair?ku ned??u garum? esam apskat?juši daž?du mettiešu komandu sekmes. No 23. l?dz 24.novembrim savus sp?kus turn?r? p?rbaud?ja m?su U-10 vecuma grupas puiši.

FS Metta U-10 komanda apakšgrup? izc?n?ja vienu uzvaru un piedz?voja vienu zaud?jumu – ar 5:0 tika sakauts Minskas Meteor, bet, lai ar? pirmajiem izdev?s izvirz?ties vad?b?, ar 1:2 tika atz?ts Baltijos futbolo akademija p?r?kums.

Izsl?gšanas sp?l?s mettieši c?n?j?s par 13.-24.vietu, vispirms p?csp?les soda sitienos p?rsp?jot citu Baltkrievijas klubu Dinamo (sp?les pamatlaiks nosl?dz?s 1:1), bet turpin?jum? apakšgrup? aizvad?ja v?l divas c??as.

Otr?s apakšgrupas sp?l?s pret? st?j?s krievu FK Olimp un leišu FK Banga, kur?s izc?n?tas divas uzvaras ar attiec?gi 2:0 un 2:1. Turn?ra nosl?gum? za?i-baltos sagaid?ja c??a pret somu HJK, ko izdev?s uzveikt ar p?rliecinošo 3:0.

Tas noz?m?ja, ka Ivara Gai?a un Aleksandra Yano Alun?na vad?t? FS Metta U-10 komanda starptautiskaj? Elites turn?r? “Ateitis Cup” izc?n?ja 13.vietu.

Vair?k statistikas par U-10 startu mekl?t ŠEIT

Nov?lam uzkr?to starptautisko sp??u pieredzi veiksm?gi pielietot n?kotn?!