Bērnu futbola diena "Ziķeris" 21. oktobrī

Miks Vilkaplāters
Ievietots 15.10.18.

Sv?tdien, 21. oktobr?, R?gas Elektrum Olimpiskaj? sporta centr? risin?sies tr?sdesmit? futbola diena “Zi?eris”.

B?rnu futbola diena “Zi?eris” gadu gait? k?uvusi par vienu no galvenaj?m futbola skolas METTA trad?cij?m. Šogad šim pas?kumam b?s apa?a jubileja, 21. oktobr? tiks aizvad?ts tr?sdesmitais “Zi?eris”. Š? pas?kuma m?r?is ir iepaz?stin?t b?rnus ar futbola skaistumu un apbalvot tos par drosmi un gribassp?ku. No 2013. gada par liel?ko projekta draugu un atbalst?t?ju k?uvis ar? McDonald’s, kas r?p?jas par to, lai aizvien vair?k b?rnu un vi?u ?imenes iepaz?st lielisko futbola sp?li.

Šogad, futbola dienas ietvaros, visi dal?bnieki (z?ni un meitenes, kuri dzimuši no 2012.-2014. gadam un ir vismaz pilni 4 gadi) k? ierasts tiks sadal?ti komand?s un aizvad?s sp?les uz futbola laukumiem form?t? 4 pret 4. Vienas sp?les ilgums b?s 5 min?tes. Pas?kuma laik? b?rni var?s ar? piedal?ties cit?s aktivit?t?s, piem?ram, izm??in?t savas prasmes un izveic?bu cit?s sportiskaj?s aktivit?t?s FS Metta treneru pavad?b?. Pas?kuma laik? visus dal?bniekus Cola Cao cien?s ar kakao dz?rienu. Pas?kuma beig?s notiks visu dal?bnieku apbalvošana ar meda??m un cit?m balv?m. Ar? uzvar?t?ji, t?pat k? cit?s reiz?s, b?s visi, sa?emot ?pašas balvas un meda?as.

Pieteikšan?s futbola dienai jau ir s?kusies.
Iepriekš?ja pieteikšan?s, rakstot uz e-pastu: maira.mihelsone@fsmetta.lv (l?gums uzreiz nor?d?t v?rdu, uzv?rdu un dzimšanas gadu) vai aizpildot pieteikšan?s anketu ŠEIT.

Video atskats no iepriekš?j? Zi?era ŠEIT

Futbola diena “ZI?ERIS”
Sv?tdien, 21. oktobr?, no plkst. 11:00 l?dz 13:30 (re?istr?šan?s un komandu sadale no plkst. 10:00 l?dz 10:45)
Elektrum Olimpiskaj? sporta centr?, R?g?