Aicinām pieteikties We Run Riga ģimenes skrējienam!

Miks Vilkaplāters
Ievietots 11.09.18.

Septembra otraj? pus? notiks v?rien?gais skr?jiens We Run Riga.

Septembra otraj? pus?, 22.septembr?, 11.novembra krastmal? norisin?sies viens no v?rien?g?kajiem skr?jieniem Latvij? – We Run Riga. Ar? šogad ikviens za?i-baltais tiek aicin?ts doties kop?g? skr?jien?, visiem kop? veicot ?imenes skr?jiena 2 km distanci!

Rudens viens no gaid?t?kajiem skr?jieniem vairs nav aiz kalniem, t?p?c nenokav? pieteikties We Run Riga, kur? mettiešu dal?ba ir k?uvusi par vienu no m?su kluba trad?cij?m. METTA vienm?r ir simboliz?jusi un stiprin?jusi ?imenes v?rt?bas, atbalstot viens otru no b?rn?bas l?dz sirmam vecumam.

Aicin?m pieteikties šim skr?jienam, k??stot par vienu no METTAs komandas dal?bniekiem. Uz tikšanos, za?i-baltie!

Pieteikšan?s un papildus inform?cija:

Pieteikties var:

  • S?tot e-pastu uz metta@fsmetta.lv;
  • Sazinoties ar FS Metta soci?lajos t?klos.

Pieteikumu ?imenes skr?jienam s?t?t p?c parauga:

  • J?nis B?rzi?š 01.01.1993
  • Anna Priede 02.08.2002

Vair?k inform?cijas:

ŠEIT vai rakstot mums.

We Run Riga
22. septembris | 11. novembra krastmala. | Starts 16:15